Întreabă acum pe forum!
  • - întrebi ~25.000 de avocaţi
  • - primeşti sfaturi gratuite
  • - găseşti avocatul potrivit
  • - poţi posta fără cont pe site

Aţi uitat parola?

tematica examen barou 2013 stagiariTEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT - AVOCAŢI STAGIARI -

(astfel cum a fost modificată de către Consiliul UNBR, prin HOTĂRÂREA nr. 693 din 28 martie 2013, pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011)

Descarcă: pdf / doc

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii.
4. Activitatea profesională a avocatului.
5. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii.
6. Raporturile dintre avocaţi.
7. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
8. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
9. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
10. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
11. Tabloul anual al avocaţilor.
12. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
13. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
14. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
15. Organele profesiei de avocat.

*
* *

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la data de 01.06.2013.

II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ

1. Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice. Elemente structurale
(subiecte, conţinut, obiect).

2. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative, efectele nulităţii actelor juridice civile).
3. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

B. PERSOANELE

1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu).
2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată.
2. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită).
3. Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.
5. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate. Acţiunea confesorie.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novaţia.
7. Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor.

E. CONTRACTE SPECIALE

1. Contractul de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de locaţiune.
3. Contractul de antrepriză.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de societate civilă.
6. Contractul de întreţinere.
7. Contractul de tranzacţie.

F. SUCCESIUNI

1. Moştenirea legală.
2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive.

*
* *

Pentru pregătirea examenului pot fi cercetare orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi legislaţiei dezvoltătoare aflată în vigoare pana la data de
1.06.2013.

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil. Principiul contradictorialităţii. Principiul dreptului de apărare. Principiul disponibilităţii. Principiul repartizării aleatorii a cauzelor şi principiul continuităţii. Obligativitatea participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii (art. 2, art.
601, art. 602, art. 61-64 din Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 115/2012, O.U.G. nr. 90/2012 şi O.U.G. nr. 4/2013).
2. Competenţa. Competenţa materială. Competenţa teritorială. Prorogarea competenţei. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală şi interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile.

4. Clasificarea acţiunilor civile.

5. Participanţii la procesul civil. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea în Noul Cod de procedură civilă (art. 41-
54). Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil.
6. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională.
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
11. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.
12. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia).
13. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii.
14. Căile de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea.

15. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Acţiunile posesorii. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934).
16. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).

*
* *

Tematica are in vedere vechiul Cod de procedură civilă. De la aceasta regula exista trei excepţii: incompatibilitate, divorţ şi executare silită, unde sunt modificări de esenţă şi trebuie cunoscute, însă numai pe bază de cod, fără bibliografie suplimentară.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie, cu excepţia temelor din Noul Cod de procedură civilă, pentru care este suficientă pregătirea textelor legale.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
01.06.2013, mai puţin Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), Legea de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă nr. 76/2012 şi Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură civilă (acestea vor fi avute în vedere numai în ce priveşte incompatibilitatea, divorţul şi executarea silită).

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp;
2. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii;
3. Actele preparatorii, tentativa, infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată;
4. Unitatea naturală de infracţiune, unitatea legală de infracţiune, concursul de infracţiuni, recidiva şi pluralitatea intermediară;
5. Participaţia penală;
6. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea morală, constrângerea fizică, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beţia, minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt;
7. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice, concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice;
8. Pedepsele principale, pedepsele complementare şi pedepsele accesorii;
9. Individualizarea pedepsei: circumstanţele, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.
10. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative;
11. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia, graţierea, prescripţia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, împăcarea părţilor şi reabilitarea.

B. PARTEA SPECIALĂ

1. Infracţiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din culpă, lipsirea de libertate în mod ilegal, violarea de domiciliu şi şantajul). Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul, incestul şi actul sexual cu un minor).
2. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevăzut de art. 210 C. pen., tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, delapidarea, însuşirea bunului găsit, gestiunea frauduloasă, distrugerea, distrugerea din culpă, tulburarea de posesie şi tăinuirea).
3. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul)
4. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor publice, neglijenţa în serviciu, purtarea abuzivă, luarea de mită şi darea de mită, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenţă).
5. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă,
omisiunea sesizării organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, evadarea, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri, arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente).
6. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea).
7. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului).

V. DREPT PROCESUAL PENAL

1. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal în România;
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;
3. Competenţa în materie penală; incompatibilitatea şi strămutarea;
4. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (probele, noţiune, clasificare, obiect, sarcina administrării probelor, aprecierea probelor şi mijloacele de probă);
5. Măsurile procesuale (măsurile preventive, măsurile de ocrotire, măsurile de siguranţă şi
măsurile asiguratorii)
6. Actele procesuale şi procedurale comune (asistenţa juridică şi reprezentarea actele procesuale şi actele procedurale, termenele în procesul penal, sancţiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare şi amenda judiciară);
7. Urmărirea penală. Dispoziţii generale privind urmărirea penală. Competenţa organelor de urmărire penală. Supravegherea exercitată de procuror. Sesizarea organelor de urmărire penală. Desfăşurarea urmăririi penale. Suspendarea urmăririi penale. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. Terminarea urmăririi penale. Trimiterea în judecată. Reluarea urmăririi penale;
8. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală;
9. Procedura plângerii prealabile;
10. Judecata în primă instanţă. Principii specifice. Reglementări generale. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă, structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti;
11. Apelul: hotărâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea în termen şi apelul peste termen, efectele apelului;
12. Recursul: hotărâri supuse recursului, efectele recursului;
13. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, procedura reabilitării judecătoreşti);
14. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei, înlăturarea sau modificarea pedepsei, contestaţia la executare)

*
* *


În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de
1.06.2013. 

Păreri despre Tematică examen barou - 2013 - AVOCAȚI STAGIARI

Ai apelat la serviciile acestui avocat? Scrie mai jos opinia ta. Atentie, parerile negative trebuie sa contina obligatoriu: numarul dosarului, instanta si serviciile oferite de avocat, altfel vor fi sterse. Raportati abuzuri la admin@avocatro.net

     

# Iaurum Maria Carmen 30-07-2013 00:02
daca un avocat definitiv a fost exclus din barou ca urmare a neachitarii obligatiilor pecuniare catre Baroul din care facea parte,ce trebuie sa faca pentru a fi reprimit?
Răspunde
 
# Iaurum Maria Carmen 25-07-2013 08:58
Parerea mea este ca examenul ar trebuie sa revina la forma textelor grila....Concuentii au sustinut deja examene complete de verificare a cunostintelor.Problema se pune daca au si inteles ce au invatat,nu sa repetein mod automat ce scrie in carti.
Răspunde
 
# mihaela 29-07-2013 17:42
buna ziua. as dori sa stiu daca examenul este sau nu grila, pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar? pt ca vad doua teze la civl, doua la penal pt toti canditatii.la disciplina organizarea si exercitarea profesiei de avocat cum este examenul?
 
# Iarina 08-07-2013 20:35
Buna ziua, ce sanse am de a intra in Barou daca am terminat fac in 2002 si n-am lucrat in domeniu? Multumesc
Răspunde
 
# adrian 09-07-2013 03:41
Simplu, rezolvati subiectele de anul trecut si vedeti ce nota luati. Adica daca luati o nota peste media limita de admitere, nu trebuie sa va faceti probleme.
 
# Radu Daniel 05-07-2013 17:46
Examenul pentru primirea in profesie incepe pe data de 16 septembrie 2013.dosaru se depune de la 1 aug pana pe 24.
Răspunde
 
# Mihai 29-06-2013 12:12
Cand se da examenul exact in ce luna?
Am inteles ca ar fi undeva prin septembrie?
dascalu_mihai84 @yahoo.com e adresa mea, lasati-mi si mie un e-mail daca stiti va rog
Răspunde
 
# alex 21-07-2013 06:49
Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

- Luni, 16 septembrie 2013 - proba scrisă tip grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar;

- Miercuri, 25 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii;

- Joi, 26 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii;

- Vineri, 27 septembrie 2013 - proba scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii.

avocatro.net/.../
 
# ioana 12-06-2013 11:52
buna ziua, imi puteti spune pe ce data se tine prima proba pt admiterea in barou, si intervalul in care se face inscrierea? Multumesc
Răspunde
 
 

Top avocați activi pe forum

Sunteți avocat? Participați la discuțiile din forum și intrați gratuit în clasament. Detalii

Avocat Petrescu C.

1

1233 mesaje în forum

Telefon: 0721727157

Doar pt. programări

Locație: Bucuresti

Ultima postare: vezi

Av.Gabriela GERBER

2

1165 mesaje în forum

Telefon: 0723639378

Locație: Bucuresti

Ultima postare: vezi

Bratulescu Adela

3

446 mesaje în forum

Telefon: 0746938774

Locație: Bucuresti

Ultima postare: vezi

Avocat Adrian-Nicolae ALBU

4

331 mesaje în forum

Telefon: 0721393939

Doar pt. programări

Locație: București

Ultima postare: vezi

Avocat Alexandra Vasile

5

50 mesaje în forum

Telefon: 0729974369

Doar pt. programări

Locație: Brasov, bl.Iuliu Maniu 68, bl. 3 sc. D ap. 3

Ultima postare: vezi